facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

      

เครื่องหมายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

อักษรย่อ ร.ว.บ. ประดิษฐ์สีแสด ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทอง

 

 : สีประจำโรงเรียน แสด - ดำ
   สีแสด    สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
   สีดำ       สีแห่งความแข็งแกร่ง อดทน

 

 

 

    : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน       พระพุทธนาควินิต
    : พระประธานหอพระจัตุรมุข       พระพุทธรัตนวินิตสถิตบุณยวัตน์

    : ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นประดู่แดง

    : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
       ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ชาวราชวินิตบางแก้ว
      จึงถือว่า ประดู่แดง เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

อัตลักษณ์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

  1.  นักเรียนที่มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  2.  มีความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีที่สง่างาม มีความรู้ดี รักษาคุณธรรม สุภาพ นอบน้อม แต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบ
       ของโรงเรียน รักความเป็นไทย
  3.  รักโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ทรัพย์สินส่วนตัวและสาธารณสมบัติ

    : ปรัชญา โรงเรียน      ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม
    : คติพจน์ โรงเรียน      สติมโต สทา ภทฺทํ (ผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ)
    : คำขวัญ โรงเรียน      ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ กตัญญู เสียสละ
    : วัฒนธรรม โรงเรียน  ไหว้พระ คารวะครู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   

คณะสี

                     

 

                                      คณะธำรงชาติ                          คณะเกืัอศาสน์                            คณะเทิดกษัตริย์

                                          สีชมพู                                     สีเหลือง                                         สีฟ้า

                          

                                  คณะศาสตร์พัฒนา                      คณะประชาบำรุง                         คณะผดุงเอกลักษณ์
                                            สีเทา                                       สีเขียว                                         สีม่วง


 

 

 

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.