facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

 

นายสายชล  อยู่นุช

 

นางสาวจินดา  เชื้อวงษ์

 

นางสุวรรณศรี  สุดวิไล

 

นางทัศนา  โพธิ์เงิน

 
   
นางสาวศิริพร  แก้วพวง
   
นางสาวยุพาพร  ฮวดศิริ
   
นางสาวนัฐกานต์  เรืองเนตร์
   
นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
 
นางสาวจิราพร  ชูบาล
 
นางสาวอัณณ์ศิญา  วงศ์อภิสุข
 
นางสาวพิมพ์ชนก  อุ้มชู
 
นายธีระวัช  สมเขาใหญ่
 
                 

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.