facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

(Enrichment Science Classroom : ESC)

 

      วิสัยทัศน์
       พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามศักยภาพอย่างเต็มที่ให้เป็นคนดี
   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐาน มีจิตสำนึกในความเป็นไทยดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

    พันธกิจ

     ๑. จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ๒. จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
         คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
     ๓. จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์
     ๔. จัดการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพื่อวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด และ การเขียน
     ๕. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
     ๖. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานทุกระดับ
     ๗.จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาโดยการทำโครงงาน
         วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
     ๘. จัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้ผู้เรียนเป็นคนดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   จุดมุ่งหมาย

      ๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
      ๒. นักเรียนทุกคนมีผลคะแนน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียน
      ๓. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับ มีผลคะแนน TOEIC
          อยู่ในระดับดี
     ๔. นักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ครบ
         ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
     ๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
     ๖. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง มีความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการ
         ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.