^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น........................................................ . 
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย..................................................... . 
ปฎิทินงานวิชาการ .........................................................................................
สรุปผลงานวิชาการ ......................................................................................  .
บุคคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ........................................................................ .                                      
                    นางลมัย  เฉลยสุข                                 นายเสรีพงษ์  นามเมือง
     รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
                                                                            กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
          
          นางสุวลี  ด่านอธิคม         นางสาวเครือวัลย์  ชาสววัสดิ์          นางจินตนา  รามศิริ
       กลุ่มงานสำนักงานวิชาการ      กลุ่มงานหลักสูตรการสอน        กลุ่มงานวัดและประเมินผล
       
         นางกาญจนา  สุภารี           นางจันทร์เพ็ญ  สุโพธิ์ทิพย์
      กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ           กลุ่มงานประกันคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

         
       นายสายชล  อยูนุช                นางผกาภรณ์  ไชยรัมย์       นางประภาพรรณ  พละสวัสดิ์
              ภาษาไทย                          ภาษาต่างประเทศ                    วิทยาศาสตร์
          
    นางนุชนาถ  วงษ์พรไพโรจน์       ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  มีพึ่ง              นายรังสฤษฎฺ์  บุญชลอ
             คณิตศาสตร์            สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               ศิลปะ
           
       นางดาวประกาย  ทาธง              นายวันชัย  เข็มทิศ               นางปิยรัตน์  พลอยเจริญ
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี           สุขศึกษา พลศึกษา                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       
        นางสุวรรณศรี  สุดวิไล        นางสาวเบญจาวรรณ  วิเศษกุล
               งานห้องสมุด                       งานแนะแนว