^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

...   วิสัยทัศน์  ...  
     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ความเป็นพลโลกภายใต้ความเป็นไทย

... พันธกิจ ...
๑.  ส่งเสริมนักเรียนให้รัก เทิดทูนในสถบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
      ระดับสากล 
๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี  
๔.  ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๕.  ยกระดับระบบบริหารจัดการการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการ
      จัดการศึกษา 
๖.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของ
      เศรษฐกิจพอเพียง

...  กลยุทธ์ ...  
๑.  ปลูกสำนึกในความเป็นไทยรัก และเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๒.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
๔.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี  
๕.  ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
๖.  ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
๗.  ส่งเสริมครู และบุคลากรเป็นมืออาชีพ 
๘.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี ศรีราชวินิตบางแก้ว  
๙.  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

...   เป้าประสงค์   ...  
๑.  นักเรียนมีความรัก เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 
๓.  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  
๔.  นักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ  
๕.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี  
๖.  โรงเรียนเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความสามารถ
      เป็นผู้นำทางการศึกษา 
๗.  เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ เป็นอันดับหนึ่ง
      ของจังหวัดสมุทรปราการ  
๘.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญา
      ของเศรษฐกิจพอเพียง