^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

 

... ที่มานี่ เพราะนี่คือโรงเรียนของเรา ขอให้ช่วยกันดูแลให้ดี ...
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อเสด็จราชวินิตบางแก้ว ๙ มีนาคม ๒๕๑๖

             โรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เปิดสอนครั้งแรกวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

นายสุขุมและคุณหญิงจันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์
ได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชดำริ
จะก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นที่
ศึกษาต่อของ
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตซึ่งเป็นโรงเรียนที่
พระองค์
โปรดเกล้าฯก่อตั้งขึ้นให้เป็นที่ศึกษาแก่บุตรหลาน
ข้าราชบริพาร 

 อีกทั้งนายสุขุมและคุณหญิง จันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์ 
มีจิตศรัทธาที่จะสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป ท่านทั้งสองจึงได้
น้อมเกล้าฯ ถวาย
ที่ดินในบริเวณหมู่บ้านเมืองแก้ว  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ ๗.๗
ฝั่งขวาของถนนบางนา- ตราด  ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน
๓๗  ไร่เศษ  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
   ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินแปลงนี้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญและพระราชทานนามว่า     ราชวินิตบางแก้ว

    นับแต่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้ก่อตั้งมาโรงเรียนได้รับ
  พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
จาก
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์
  ทรงเอาพระทัยใส่ด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้าของโรงเรียน
  มาโดยตลอด  ดังเห็นได้จากการเสด็จ
พระราชดำเนิน
 มาทรงประกอบพิธี 
เปิดอาคารเรียนต่าง ๆ  ของโรงเรียน  ดังนี้

 

   ครั้งที่ ๑  วันที่  ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่
 
อาคาร  “ร่มเกล้า”  และได้ทรงปลูก ต้นประดู่แดง
ไว้เป็นที่ระลึก
ด้วยการณ์นี้โรงเรียนจึงถือว่า
วันที่ 
  มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน
และถือเอาต้น“ประดู่แดง” เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

    ครั้งที่  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วย
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  
  มาทรงเปิดอาคาร
บงกชมาศ”

 

    ครั้งที่  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โปรดเกล้าฯ ให้ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 
ราชวิธานค์”

    ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯให้ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”
 กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์
 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบ
  และตราพระราชพิธีมังคลาภิเษก ประดิษฐานหน้าอาคาร

     ครั้งที่ วันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ”
อาคาร “สิริยาคาร” และอาคาร
พิพิธภัณฑ์” กับทั้งได้รับ
พระบรมราชานุญาตให้ใช้สัญลักษณ์พระราชพิธี
กาญจนาภิเษก  ประดิษฐานหน้าอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”

  ครั้งที่ วันที่ ๒๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 การเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สืบค้นข้อมูลนานาชาติ

 (R.W.B.International  Resource Center)
 และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษามหาราช

    ครั้งที่ วันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร ๔๘ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ทั้งได้รับพระราชานุญาต
ให้เชิญตราสัญลักษณ์ พระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ประดับบนอาคาร

     ครั้งที่ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา อาคารศูนย์กีฬา
เฉลิมพระเกียรติครองราชย์
๖๐ ปี ศูนย์เทคโนโลยีสิรินธร และสวนเจ้าฟ้านักเกษตร  

  ครั้งที่ วันที่ ๒๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทั้งได้รับพระราชานุญาตให้เชิญ
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดิษฐานหน้าอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”

 ด้วยพระบารมีและพระเมตตาแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่มีต่อโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเสมอมา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้วจึงได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามากระทั่งทุกวันนี้