foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO


หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว


 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว                       02 316 6313  โทรสาร 02 738 5712

สำนักงานผู้อำนวยการ                            02 316 6313 ต่อ 102

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ                     02 316 6801 , 02 316 6313 ต่อ 103

กลุ่มบริหารวิชาการ                                02 316 5011 , 02 316 6313 ต่อ 104

กลุ่มบริหารงานบุคล                               02 316 9669 , 02 316 9670 , 02 316 6313 ต่อ 107 , 119

กลุ่มบริหารทั่วไป                                   02 316 5008 , 02 316 6313 ต่อ 106 , 122

 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.