foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO


 

 : เครื่องหมายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

   อักษรย่อ ร.ว.บ. ประดิษฐ์ สีแสด บนพื้นดำ

   ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏสีทอง

 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน( สี )
 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน(ขาว - ดำ)

 

: สีประจำโรงเรียน

  สีแสด      สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง

  สีดำ        สีแห่งความแข็งแกร่งอดทน


 

: พระพุทธรูปประจำโรงเรียน       พระพุทธนาควินิต

: พระประธานหอพระจัตุรมุข        พระพุทธรัตนวินิตสถิตบุณยวัตน์
 : ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   ต้นประดู่แดง
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2516
   ชาวราชวินิตบางแก้วจึงถือว่า ประดู่แดง เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 

   : ความหมาย ราชวินิต      สถานที่อบรมสั่งสอน กุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี โดยพระราชา

   : ปรัชญา โรงเรียน           ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม

   : คติพจน์ โรงเรียน           สติโต สทา ภทฺทํ ( ผู้มีสติ ย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ )

   : คำขวัญ โรงเรียน           ขยัน ประหยัด ชื่อสัตย์ สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ กตัญญู เสียสละ

   : วัฒนธรรม โรงเรียน       ไหว้พระ คาราวะครู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม     

   : อัตลักษณ์ของโรงเรียน   คนดี ศรีราชวินิตบางแก้ว 
                       1.  นักเรียนที่มีความรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
                       2,  มีความเป็นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีที่สง่างาม มีความรู้ดี รักษาคุณธรรม สุภาพ
                           นอบน้อม แต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบของโรงเรียน รักความเป็นไทย
                      3.  รักโรงเรียน อยู่อย่างพอเพียง ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ทรัพย์สินส่วนตัว และ
                           สาธารณสมบัติ

   : คณะสี

         คณะธำรงชาตื                       คณะเกืัอศาสน์                          คณะเทิดกษัตริย์
             สีชมพู                                  สีเหลือง                                        สีฟ้า

            

 

      คณะศาสตร์พัฒนา                    คณะประชาบำรุง                       คณะผดุงเอกลักษณ์
              สีเทา                                       สีเขียว                                         สีม่วง

             


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.