foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต้องเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาที่ 2  อีก 1 รายวิชา และต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2  ที่เลือกเรียนนั้น
ตลอดหลักสูตร ทั้ง 3 ปี 
 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
ซึ่งเรียนวิชาเอกภาษาจีน นักเรียนทั้ง 2 ห้อง ไม่ต้องเลืือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
 : ระบบจะเปิดให้นักเรียนสามารถเลือกได้หลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

 >> Click <<


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.