foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO
  แบบขออนุญาตลงนามปฏิบัติราชการ
 แบบขออนุญาตเข้าสาย
 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
 แบบขออนุญาตไปราชการ
 แบบขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวร
 แบบรายงานผลการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
 แบบใบลา
 แบบใบลา ภาษาอังกฤษ
 แบบใบลาอุปสมบท
 แบบคำขอบัตรประจำตัวข้าราชการครู
 แบบคำขอปรับวุฒิ
 แบบคำขอการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.02)
 แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส. 02.10)
 แบบบันทึกข้อความ
 แบบบันทึกขอใบรับรอง
 แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในแฟมประวัติขาราชการ (ก.พ.7) 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 

 
Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.