foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

                 ... ที่มานี้ เพราะนี้คือโรงเรียนของเรา ขอให้ช่วยกันดูแลให้ดึ ...

               พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อเสด็จราชวินิตบางแก้ว 9 มีนาคม 2516

                               

                  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2515   

            นายสุขุมและคุณหญิงจันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์ 
ได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ
จะก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษาต่อของ
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่พระองค์
โปรดเกล้าฯ
ก่อตั้งขึ้นให้เป็นที่ศึกษาแก่บุตรหลาน
ข้าราชบริพาร 
           อีกทั้งนายสุขุมและคุณหญิง จันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์  
มีจิตศรัทธา
ที่จะสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่
ประชาชนโดยทั่วไป ท่านทั้งสองจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวาย
ที่ดินในบริเวณหมู่บ้านเมืองแก้ว  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
กิโลเมตรที่
7.7 ฝั่งขวาของถนนบางนา- ตราด  ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30  ไร่เศษ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2513

    ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินแปลงนี้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญและพระราชทานนามว่า     ราชวินิตบางแก้ว
                    

    นับแต่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้ก่อตั้งมา
โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์
ทรงเอาพระทัยใส่ด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า
ของโรงเรียนมาโดยตลอด  ดังเห็นได้จากการเสด็จ
พระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธี
เปิดอาคารเรียนต่าง ๆ  ของโรงเรียน  ดังนี้

 

 

   ครั้งที่วันที่  9  มีนาคม พ.. 2516 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมา
ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่

อาคาร  “ร่มเกล้า”  
   ทรงปลูกต้นประดู่แดงไว้เป็นที่ระลึก
โรงเรียนจึงถือว่าวันที่
  9  มีนาคม ของทุกปี
เป็นวันสถาปนา
   โรงเรียนและถือเอาต้นประดู่แดง” 
เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 

       ครั้งที่วันที่  21  กรกฎาคม พ.. 2521 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
   มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร

        “บงกชมาศ” 

        ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.. 2525
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินมาทรง
ประกอบพิธีเปิดอาคาร

         “ราชวิธานค์
  

          ครั้งที่ 4 วันที่ 24  มีนาคม พ.. 2535  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติกับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิม พระชนมพรรษา
5 รอบ และ
ตราพระราชพิธีมังคลาภิเษก ประดิษฐานหน้าอาคาร 

   ครั้งที่ 5 วันที่  25  กันยายน พ.. 2540 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติอาคารสิริยาคารและอาคาร
พิพิธภัณฑ์” กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้
สัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก  ประดิษฐาน
หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ” 

 

 

                 

     ครั้งที่
6 วันที่ 29  มิถุนายน พ.. 2543 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 การเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์สืบค้นข้อมูลนานาชาติ
(R.W.B.International  Resource Center) และ
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
  72  พรรษามหาราช
 
       ครั้งที่ 7 วันที่ 14  มิถุนายน พ.. 2547  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 48 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ 

      ครั้งที่ 8 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ
  80  พรรษา 
อาคารศูนย์กีฬาเฉลิม พระเกียรติครองราชย์ 60 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสิรินธร 
และสวนเจ้าฟ้านักเกษตร  

      ด้วยพระบารมีและพระเมตตาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้วเสมอมา โรงเรียนราชวินิตบางแก้วจึงได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามากระทั่งทุกวันนี้Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.