foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO

: วิสัยทัศน์ Vision

           โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรที่เทิดทูนสถาบัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองอาเซียน และพลโลก ได้มาตรฐานการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล

: พันธกิจ Mission

  1.  พัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
      ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล
  3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  4.  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาตรื คณิตศาสตรื ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี เทียบเคียง
       มาตรฐานสากล
  5.  ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสนรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6.  พั?นาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

: เป้าประสงค์  Goal

  1.  นักเรียนรักความเป็นไทย เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงตน
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
  3:  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก แลพมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  4:  หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาศาตรื คณิตศาสตรื ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี เทียบเคียง
       มาตรฐานสากล
  5:  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6:  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

: กลยุทธ์

  1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถพัฒนาคุณภาพระดับสากล
  2.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเทียงมาตรฐานสากล
  3.  พัฒนาการบริหารการเรียนการสอนด้วยระบบคุณภาพ
  4.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น "คนดีศรีราชวินิตบางแก้ว"
  6.  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.