foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ครูทรงชัย  วงษ์พรไพโรจน์
 ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1        
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2                        
คณะธำรงชาติ สีชมพู
      

 

ครูประภาพรรณ  พละสวัสดิ์  T.Nicholas.             ครูสายสมร  ศิริศักดิ์  T.Wilson.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3        
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4                        
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
      

 

ครูชนัญญา  เสมศรี     ครูขวัญชนก  สุนทรสุข  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 5
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6        
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
      

 

ครูวันเพ็ญ  อุดมทรัพย์     ครูเสกสรร  เพ็งแสงทอง  ครูจินดารัตน์  ยิ้มเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 7        
คณะธำรงชาติ สีชมพู
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8          
คณะประชาบำรุง สีเขียว
        

 

ครูดวงจันทร์  พลโยธา     ครูกฤษณา  บิณษรี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 9         
คณะศาสตร์พัฒนา สีเทา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10       
คณะเกื้อศาสน์ สีเหลือง
        

 

ครูอารีย์  ลิ้มประสาท     ครูยุพาพร  ฮวดศิริ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 11  
คณะประชาบำรุง สีเขียว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12          
คณะเทิดกษัตริย์ สีฟ้า
          

 

ครูภรณี  ชมะวิต     ครูศรินณา  อ่องแช่ม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 13  
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 14                        
คณะผดุงเอกลักษณ์ สีม่วง
          

 

ครูภคพงศ์  สุริยะไกร     ครูพิสิษฐ  เลี้ยงอนันต์  

 

 

 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
: ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


Copyright © 2017 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.