facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

 

 


 

  


 


 

 


 


 


 


 


 

แจ้งรายละเอียดการับวัคซีน

 


 


 

  


 


 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ


 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


 

 


 


 


 

  

ประกาศสมาคมครูและผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

เรื่อง เลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔


 


 

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

 

>>>อ่านรายละเอียดมาตรการให้ความช่วยเหลือ<<<


 

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 


 

รับชมวีดิทัศน์การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๕ และ ๖

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


 

 หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้เข้าทางประตู ๒ ด้านข้างโรงเรียน


 

รับชมวีดิทัศน์การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


 

 


 

 


 

 


 

>>อ่านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ<<

>>อ่านประกาศโรงเรียน<<


 

 


  

 

>>>อ่านเอกสารทั้งฉบับ<<< 


 

 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
แสดงความชื่นชม วงดนตรีไทย นักเรียนโครงการความสามารถพิเศษดนตรีไทย
ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 
ประเภท วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ และ ประเภทเดี่ยว ซอด้วง
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

 

รายงาน
รายงานติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2562

..... คลิกอ่านรายละเอียด .....

 

 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิราพงศ์  จุติธนะเสฏฐ์ นำคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

>>>คลิกชมภาพ<<<    >>> คลิกชมวิดีโอข่าว<<<
 

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
      โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อ
แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน


   ( ..... ภาพกิจกรรม .... )


     


 

 


                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
                                                     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ร่วมทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ 

   - ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
   - ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านองค์ความรู้ของครูและนักเรียน
   - สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนที่มุ่งศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ร่วมกัน
   - นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรในการจัดค่ายต่าง ๆ

( อัลบั้มภาพ )                                                                                                                                           งานแนะแนว
กลุ่มบริหารวิชา


 

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
      ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ แสด-ดำ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
   
  คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ( บางส่วน )งานแนะแนว

 

 

 

RATWINIT BANGKAEO

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.