foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO 

                                                     เรามาร่วมส่งแรงใจ ส่งเสียเชียร์  

          วีนที่ 3 ธันวาคม เวลา 14.15 น.  ราชวินิตบางแก้ว VS อัสสัมชัญ  สนาม อัสสัมชัญ พระราม 2      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


  


 

   : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
     จัดกิจกรรมถวายพระพร พระราชินี
    เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสืรืกืติ์ พระบรมราชินันาถ
   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

 >>ภาพกิจกรรม


 : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
   จัดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน RWB CUP ครั้งที่ 4
   โดยทีทีมฟุตบอลนักเรียนชั้นนำจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน
   ได้มีการจัดการแถลงข่าวและแบ่งสาย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
   เริ่งการแข่งขันเปิดสนามในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
 >>ภาพกิจกรรม


  : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และชุนนุมพระพุทธศาสนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร และเวียนเทียน รอบหอพระ เนื่องในวันวิสาขบูชา
 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม  2558

 >>ภาพกิจกรรม


  : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
    เป็นหน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ค.ก.ศ.
    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
    ได้มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่มาใช้สิทธิ์
    ในการเลือกตั้ง อ.ค.ก.ศ. อย่างมากมาย
   >>ภาพกิจกรรม


   : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและการเรียนรู้
    ของนักเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
    โดยใช้การวิจัยบทเรียน Lesson Study
    ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2558 
   >>ภาพกิจกรรม


  : ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน
   ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2558 

  >>ภาพกิจกรรม


   : ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลราชวินิตบางแก้ว ที่รับชัยชนะเป็นแชมป์
    รายการฟุตบอล Prime Minister Cup 2015 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 2 
    จากผลการแข่งขัน 
รอบแรก   ชนะสระแก้ว 11-0       ชนะนครนายก 12-0
                            รอบสอง   ชนะฉะเชิงเทรา 9-2    ชนะชลบุรี 4-2
                   รอบรองชนะเลิศ   ชนะปราจีณบุรี 4-0
                    รอบชิงชนะเลิศ   ชนะตราด 5-0
  >>ภาพกิจกรรม


   : โรงเรียนราขวินิตบางแก้ว ชมรมครูเก่าราชวินิตบางแก้ว 
   สมาคมศิษย์เก่าราชวินิตบางแก้ว ได้ร่วมจัดงาน มุุทิตา
   " เมษาคารวะ ร่วมพยปะ แสดงมุทิตา " มีสมาชิกครูเก่า
   ศิษย์เก่า และคุณครู ร่วมงานจำนวนมาก เมื่อ
   วันที่ 25 เมษายน 2558
    >>ภาพกิจกรรม: โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ทำการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนใหม่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษาใหม่
และเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีพื้นฐานการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน
ระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2558 
 >>ภาพกิจกรรม


   : วันที่ 8-9 เมษายน 2558 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้มีการรับมอบตัว
      นักเรียนเป็นศิษย์ราชวินิตบางแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน500 คน
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ 132 คน และ
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 630 คน
       แม้จะเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงเช้า แต่การรับมอบตัวนักเรียนก็สำเร็จด้วยดี
 >>ภาพกิจกรรม


    : วันที่28 - 29 ,มีนาคม 2558 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ทำการสอบคัดเลือก
      นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
      ซึ่งโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นหนึ่งใน 258 โรงเรียนทั่วประเทศ
      ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2558 
      มีนักเรียนสมัครเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
      จำนวน 1121 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 508 คน
      โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต้องขอขอบคุณในความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง
                                              ที่มีค่อโรงเรียน ซึ่ง จะเป็นพลังในการพํฒนาราชวินิตบางแก้วต่อไป
                                      >>ภาพกิจกรรม


  : โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ร่วมกับ
     สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาจีน
     ในระดับ 3 , 4 และ 5 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
      ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสามารถผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนในระดับ 5
       อันเป็นระดับของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเป็นความยากสำหรับนักเรียนมัธยม
 >> ภาพกิจกรรม


 


Copyright © 2015 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.