facebook
^Back To Top

 • 1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 • 2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  เป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to with the others และ Learning to be
 • 3 วิสัยทัศน์
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำ ที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
 • 4 พันธกิจ
  :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา
 • 5 กลยุทธ์
  :. ปลูกฝังความเป็นไทย จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ :. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ :. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล :. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 :. ยกระดับระบบบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร จัดการศึกษา :. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ :. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ :. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดีศรีราชวินิตบางแก้ว :. ส่งเสริมการดำเนินงานในสถานศึกษาตามพระราชปณิธาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

RATWINIT BANGKAEO

  

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ด้วยภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ประกาศเลื่อนการรับสมัคร
และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จึงขอประกาศเลื่อนการรับสมัคร
และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศจาก สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, หนังสือราชการการเลื่อนการรับนักเรียน ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
      ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เพิ่มเติม ในแผนการเรียน
  - แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  - แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ Pre-Cadet
  - แผนการเรียน อังกฤษ คณิตศาสตร์
  - แผนการเรียน อังกฤษ ญี่ปุ่น
  - แผนการเรียน กีฬา
                                                       การรายงานตัว และมอบตัวเป็นศิษย์ จะประกาศวันเวลาให้ทราบภายหลัง
                                                   .......................... รายชื่อเพิ่มเติม ...................................

         กลุ่มบริหารวิชาการ


 ด้วยภายใต้การประกาศ พ.ร.บ. ฉุกเฉิน งดการรวมตัวกันในที่สาธารณะ
ในภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนจึงขอเลื่อนการรับ
ใบ ปพ.1 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศจากทางโรงเรียน
เพื่อเป็นกันร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอันตรา
                            ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนกำชับให้นักเรียน และ
                            บุคคลในครอบครัว งดออกจากบ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขสถานะการณ์ร่วมกัน
                            สำหรับผู้มีความจำเป็นในการใช้ใบ ปพ.1 จริง ๆ ให้ติดต่อที่หมายเลข
                             02 316 6313 


                                                            โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
                                                   กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเลือนการรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
                                                   รวม 4 อัตรา  ออกไปก่อน ด้วยภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 จนกว่า 
                                                   จะมีประกาศ เปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน้าเว็บไซต์

.................. รายละเอียดขอเลือนรับสมัคร ........................................
   รับสมัคร
    - เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
    - เจ้าหน้าที่สำนักงาน
    - เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
    - พนักงานขับรถ
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, รายละเอียดคลิก ...............

กลุ่มบริหารงานบุคคล


                                                          ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว                                                                                                            จากการประกาศ พ.ร.บ. ฉุกเฉิน ของรัฐบาล ไม่ควรให้ประชาชนเดินทางออกจากบ้าน
                                                      โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่ควรมีการชุนนุนผู้คนไม่ว่าเหตุใด เพื่อป้องกัน
       การแพร่ระบาดของไวรัส
        โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จึงขอเลื่อนการรับใบผลการเรียน ปพ.1 ของนักเรียนชั้น
      มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกไปก่อนจนกว่าสถานะการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
     สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ใบ ปพ.1 เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ
     ขอให้ติดต่อ กลุ่มบริหารวิชาการเป็นรายบุคลหลังวันที่ 6 เมษายน 2563 ในวันเวลาราชการ


    ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
       ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม
     ขอเรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับถัดไปมารายงานตัว
    โดยวันรายงานตัวและมอบตัว โรงเรียนจะกำหนดอีกครังผ่านทางเว็บไซต์

 ............. คลิก ประกาศรายชื่อ ...........................


        ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
    แนวทางการรับนักเรียนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563
    สำหรับนักเรียนที่สอบได้อันดับเกินจากการเรียกรายงานตัวในรอบแรก
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
                                                      - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

                                                              ................... รายละเอียด คลิก ...................


 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
: ห้องเรียนพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
: ห้องเรียนพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ภาษาจีน
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ดนตรีสากล
: ห้องเรียนพิเศษด้าน ดนตรีไทย

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563
: ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และ สอวน 
: ห้องเรียนพิเศษ ดนตรีสากล
: ห้องเรียนพิเศษ ดนตรีไทย

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเดิม )
: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
: แผนการเรียนอังกฤษ คณิตศาสตร์
: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Pre-Cadet)
: แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น
: แผนการเรียนกีฬา


 


 

 ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง และ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 เพื่อให้ถือปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัว COVID-19
 - มาตรการด้านการป้องกันตนเอง
 - มาตรการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง
 - มาตรการด้านการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันภายในโรงเรียน
 สามารถประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 316 6313 ต่อ 102 , 131
                    .................. รายละเอียด คลิก ..................................

กลุ่มบริหารงานบุคล
กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
      เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โรงเรียนจึงขอแจ้งแนวทาง
  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนดังนี้
   1. ปิดภาคเรียนในวันที่ 7 มีนาคม 2563
   2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด
      ให้ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมผู้ปกครองเพื่อลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
   3.การประกาศผลการเรียนของนักเรียนสามารถดูผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
  4. สำหรับนักเรียนที่ต้องมีการเรียนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอน
                                                    5.การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
                                                                                                                                                                   รายละเอียด


  ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
     การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
    1.ครู บุคลากร นักเรียน ขอความร่วมมือ ให้งดหรือเลือนการเดินทางไปประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
    2.หลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคนักเรียนไม่ควนทำกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียน
    
                                                                                                       รายละเอียดคลิก

 


                                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง และ
                                                     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ร่วมทำหนังสือบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ 

   - ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
   - ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านองค์ความรู้ของครูและนักเรียน
    - สร้างความเชื่อมั้นให้กับนักเรียนที่มุ่งศึกษาต่อในคณะวิศวกรรม
    - คณาจารย์คณะวิศวกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
    - คณาจารย์คณะวิศวกรรม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ร่วมกัน
   - นักเรียนได้มีโอกาศเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรม
   - คณาจารย์คณะวิศวกรรมให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรในการจัดค่ายต่างๆ

( อัลบั้มภาพ )                                                                                                                                           งานแนะแนว
กลุ่มบริหารวิชา


 

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
      ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ แสด-ดำ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
   
  คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ( บางส่วน )งานแนะแนว

   ขอขอบคุณ สถาบันสอนตัดผมวินเทจแกะสลักผม Wallpaper Cut Academy
 โดยได้รับการสนับสนุนจาก LOLANE  ที่ได้มาตัดผมให้กับนักเรียนและบุคลากร
 ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
     

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

Copyright © 2013. Interior Design  Rights Reserved.