^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

  รายละเอียด คลิก


จำหน่ายเอกสารการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP , วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน , วิทยาศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
เว้นวันหยุดราชการ

รับสมัครสอบคัดเลือก
วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน           ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน            ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนเรียน    ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 ร่วมทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 ชมภาพกิจกรรม

 ชมภาพกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาประเพณี ประดู่แดงเกมส์
 3 พฤศจิกายน 2560
   Click เข้าชมภาพกิจกรรม