foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


02 316 6313
rwb@rwb.ac.th
ราชวินิตบางแก้ว

RATWINIT BANGKAEO


                       รายละเอียดกำหนดการการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


 


: เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ในปีการศึกษา 2558
นักเรียนต้องเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม ให้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2558
สามารถเลือกวิชาเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ต
 >> รายวิชาเพิ่มเติม


 

                                                               สมัครและกรอกใบสมัคร 

: โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ทำการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนใหม่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษาใหม่
และเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีพื้นฐานการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน
ระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2558 
 >>ภาพกิจกรรม


 

: วันที่ 8-9 เมษายน 2558 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้มีการรับมอบตัว
นักเรียนเป็นศิษย์ราชวินิตบางแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน500 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ 132 คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 630 คน
   แม้จะเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงเช้า แต่การรับมอบตัวนักเรียนก็สำเร็จด้วยดี
 >>ภาพกิจกรรม : วันที่28 - 29 ,มีนาคม 2558 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้ทำการสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ซึ่งโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นหนึ่งใน 258 โรงเรียนทั่วประเทศ
ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2558 
มีนักเรียนสมัครเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
จำนวน 1121 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 508 คน
   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต้องขอขอบคุณในความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง
ที่มีค่อโรงเรียน ซึ่ง จะเป็นพลังในการพํฒนาราชวินิตบางแก้วต่อไป
                                      >>ภาพกิจกรรม


  : โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ร่วมกับ
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาจีน
ในระดับ 3 , 4 และ 5 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
   ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสามารถผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนในระดับ 5
อันเป็นระดับของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเป็นความยากสำหรับนักเรียนมัธยม
 >> ภาพกิจกรรม


 


Copyright © 2015 RATWINIT BANGKAEO Rights Reserved.